Prelucrare date cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE ŞI ACORD
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor),
Directiva (UE) 2016/680 cat si conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Furnizorul
serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids îşi asumă obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client
despre el însuşi ori o altă persoană, Client/pacient al furnizorului de servicii psihologice.
Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale
Clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are Clientul ale
cărui date personale sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică
identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor
de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date
din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării
de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare
profesională – diplome – studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi
financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare,
obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine/fotografie, voce, date prelucrate prin sisteme de
supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP,
identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de
identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de
infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare,
contravenţionale, date privind cazierul judiciar, informatiile despre convingerile lor politice si
religioase sau despre starea lor de sanatate etc.
1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în principal în acordarea de
servicii de sănătate emoţională, respectiv activităţi medicale şi de psihologie medical
(psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială-logopezi)
şi include înregistrarea serviciilor medicale efectuate, inclusiv oferirea de informaţii despre
promoţiile furnizorului de servicii, programări, identificarea Dvs. si al pacientilor şi a
serviciilor prestate, informarea cu privire la rezultatele medicale obţinute în urma serviciilor
oferite, dacă este cazul.
Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids prelucrează următoarele date cu
caracter personal: datele de identificare ale Clientului care beneficiază de serviciile
Furnizorului de servicii psihologice Asociatia Zori Kids şi/sau ale persoanei care efectuează
plata serviciilor prestate, diagnosticul şi completarea istoricului medical al Clientului, respectiv tratamentul prescris – în anumite cazuri, cu informarea prealabilă a beneficiarului serviciilor
ori ale reprezentantului legal, datele de contact ale Clientului sau ale persoanei indicate de
acesta, în scopul comunicării cu Clientul ori cu reprezentantul legal.
În situaţia în care Clientul apelează la servicii de psihologie, ce nu implică prin esenţă stabilirea
unui diagnostic şi prescrierea unui tratament, Psihologul nu va furniza Furnizorului serviciilor
psihologice Asociatia Zori Kids informaţiile pe care i le furnizaţi în cadrul şedinţelor, fiind
direct răspunzător de păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor pe care le primeşte.
Desigur, Furnizorul serviciilor psihologice Asociatia Zori Kids va utiliza datele
Clienţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi fiscale ce îi revin, inclusiv pentru a le
transmite autorităţilor ori instituţiilor publice abilitate, asigurându-ne însă întotdeauna că
instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor Dvs. (pe baza unor clauze contractuale
standard). Refuzul Dvs. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate determina
imposibilitatea acordării serviciilor de psihologie medicală de care doriţi să beneficiaţi, implicit
anularea programării şi poate conduce inclusiv la refuzul efectuării actului medical.
2. Cum vă protejăm datele cu caracter personal
Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids ia în serios siguranța datelor
Dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter
personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare. Furnizorul
serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids vă asigură că:
a. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în
aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod
direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau
ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
b. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru
realizarea de profile. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
c. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decat pentru
realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor contractuale.
d. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară
scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor
medicale realizate in cadrul unitatii noastre. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
Astfel, pentru protejarea securităţii datelor cu caracter personal, Furnizorul serviciilor
psihologice: Asociatia Zori Kids şi Specialistul utilizează metode și tehnologii de securitate,
împreună cu politici de securitate aplicate personalului angajat şi colaboratorilor pentru a
proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea,
modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.
În plus, întrucât respectarea confidenţialităţii este un principiu fondator al Furnizorul
serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids convingerea noastră fiind că o terapie reuşită se
bazează pe încredere, informaţiile dezvăluite de Dvs. Specialistului în cadrul şedinţelor la care
participaţi nu vor fi divulgate Furnizorului de servicii psihologice ori celorlalţi colaboratori ai
Furnizorului de servicii psihologice, tocmai pentru a permite astfel Clientului să dezvolte o
relaţie bazată pe încredere cu persoana pe care o alege să îi încredinţeze secretele sale.
Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare executării
obligaţiilor asumate contractual şi îndeplinirii obligaţiilor legale ce incumbă Furnizorului de
servicii psihologice: Asociatia Zori Kids (spre exemplu, păstrarea datelor pentru eventuale
controale realizate de organele fiscale), iar ulterior vom lua măsurile necesare pentru a le șterge

definitiv. În acest scop, vom revizui anual în mod activ datele cu caracter personal pe care le
stocăm.
În măsura în care doriţi să primiţi, invitaţii la evenimente organizate de Furnizorul
serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids comunicaţii privind promoţiile pe care le practică
şi noile pachete de servicii oferite ori alte informări din partea noastra, inclusiv ulterior
perioadei în care apelaţi la serviciile noastre, prin intermediul adresei de e-mail ori al
mesageriei telefonice, vă rugăm să bifaţi căsuţa de mai jos prin care vă exprimaţi acordul, cu
precizarea că puteţi oricând să revocaţi acordul.
□ Sunt de acord să primesc informări din partea Furnizorului de servicii psihologice:
Asociatia Zori Kids
3. Care sunt drepturile dumneavostră:
În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele personale;
• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau
incomplete;
• dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex.: când datele
personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);
• dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex.: atunci
când Dvs. contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii
acelor date);
• dreptul de a depune o plângere la Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids
si/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
• dreptul de a vă opune prelucrării;
• dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale
la care aţi consimţit anterior;
• dreptul de a fi uitat, în urma adresării unei solicitări scrise către Furnizorul serviciilor
psihologice: Asociatia Zori Kids în vederea ştergerii datelor personale din baza noastră de date;
• dreptul de a fi notificat de către Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia Zori Kids
în caz de încălcări privind securitatea datelor.
Dacă v-aţi exprimat acordul pentru ca datele privind starea Dvs. de sănătate să fie
comunicate altor persoane (rude, soţ/soţie), Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia Zori
Kids va comunica aceste date potrivit instrucţiunilor Dvs.
Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la
procesarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul serviciilor psihologice: Asociatia
Zori Kids şi Specialistul, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în
scopul prelucrării datelor personale.
În situaţia în care ulterior semnării prezentului Acord aveţi nelămuriri sau suspiciuni
privind o posibilă încălcare a confidențialităţii ori doriţi să reveniţi asupra acestuia, vă rugăm
să ne sesizaţi, pentru a ne conforma solicitărilor Dvs. ori a înlătura orice neînţelegeri în cel mai
scurt timp şi a vă asigura de deplinul respect pe care îl acordăm datelor Dvs.